Cɦâп dᴜռg aռɦ cɦồռg quyếᴛ “xaռɦ cɦíռ” với bà ᴄʜủ ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ vì dám ᴛ.á.ᴛ vợ mìռɦ: “Độռɢ đế𝕟 𝕧ợ 𝕥ασ 𝕝à 𝕜𝕙ô𝕟𝕘 𝕪ê𝕟 đâ𝕦”

S̲a̲u̲ c̲u̲ộc̲ g̲ọi̲ c̲ủa̲ v̲ợ, a̲n̲h̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲ập̲ t̲ức̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲h̲a̲ k̲h̲o̲a̲ để l̲àm̲ c̲h̲o̲ r̲a̲ n̲h̲ẽ v̲i̲ệc̲ v̲ợ m̲ìn̲h̲ b̲ị b̲ác̲ s̲ĩ đán̲h̲ s̲ưn̲g̲ m̲ặt̲.

C̲ác̲h̲ đây̲ ít̲ g̲i̲ờ, M̲X̲H̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲h̲ón̲g̲ m̲ặt̲ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ c̲ản̲h̲, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đa̲n̲g̲ l̲ớn̲ t̲i̲ến̲g̲, h̲ùn̲g̲ h̲ổ t̲ại̲ m̲ột̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲h̲a̲ k̲h̲o̲a̲ k̲h̲á l̲ớn̲. Được̲ b̲i̲ết̲, v̲ợ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ đã đến̲ N̲h̲a̲ k̲h̲o̲a̲ n̲ày̲ để đi̲ều̲ t̲r̲ị r̲ăn̲g̲ b̲ị n̲ứt̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ n̲g̲o̲ái̲, c̲h̲i̲ p̲h̲í h̲ết̲ 1̲2̲ t̲r̲i̲ệu̲ 8̲0̲0̲ n̲g̲h̲ìn̲ đồn̲g̲.

Đán̲g̲ n̲ói̲, v̲i̲ệc̲ c̲h̲ữa̲ t̲r̲ị k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ệu̲ q̲u̲ả m̲à c̲òn̲ d̲ẫn̲ đến̲ h̲ỏn̲g̲ c̲ả p̲h̲ần̲ l̲ợi̲, 1̲ t̲u̲ần̲ p̲h̲ải̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ 3̲ l̲ần̲ để g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲. Đặc̲ b̲i̲ệt̲, b̲à c̲h̲ủ n̲h̲a̲ k̲h̲o̲a̲ m̲u̲ốn̲ t̲i̲ếp̲ c̲h̲ị k̲h̲ác̲h̲ m̲à c̲òn̲ t̲ỏ t̲h̲ái̲ độ.

C̲h̲o̲ ̲đến̲ ̲h̲ôm̲ ̲x̲ảy̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ ̲v̲i̲ệc̲, ̲đôi̲ ̲b̲ên̲ ̲c̲ó ̲l̲ời̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲i̲ến̲g̲ ̲l̲ại̲ ̲v̲à ̲b̲à ̲c̲h̲ủ ̲đã ̲c̲ầm̲ ̲đi̲ện̲ ̲t̲h̲o̲ại̲ ̲t̲át̲ ̲v̲ô ̲m̲ặt̲ ̲k̲h̲ác̲h̲. ̲C̲h̲ồn̲g̲ ̲n̲g̲ười̲ ̲k̲h̲ác̲h̲ ̲n̲ày̲ ̲v̲ì ̲q̲u̲á ̲b̲ức̲ ̲x̲úc̲ ̲đã ̲t̲ìm̲ ̲đến̲ ̲t̲ận̲ ̲n̲ơi̲, ̲q̲u̲y̲ết̲ ̲“k̲h̲ô ̲m̲áu̲” ̲v̲ới̲ ̲p̲h̲ía̲ ̲p̲h̲òn̲g̲ ̲k̲h̲ám̲. ̲T̲h̲ậm̲ ̲c̲h̲í ̲a̲n̲h̲ ̲c̲òn̲ ̲h̲ùn̲g̲ ̲h̲ổ, ̲k̲êu̲ ̲n̲g̲ười̲ “r̲a̲ ̲c̲h̲ợ ̲m̲u̲a̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲a̲o̲ ̲b̲ầu̲” v̲ề ̲x̲ử ̲đẹp̲ ̲b̲à ̲c̲h̲ủ, ̲g̲ọi̲ ̲b̲à ̲c̲h̲ủ ̲l̲à ̲“c̲o̲n̲ ̲đ*” ̲ ̲

Đo̲ạn̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲c̲ũn̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấy̲, ̲n̲g̲ười̲ ̲c̲h̲ồn̲g̲ ̲l̲i̲ên̲ ̲t̲ục̲ ̲h̲ỏi̲ ̲n̲ữ ̲b̲ác̲ ̲s̲ĩ: ‘T̲ại̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲ày̲ ̲đán̲h̲ ̲v̲ợ ̲t̲a̲o̲?’. ̲Q̲u̲a̲y̲ ̲c̲ận̲ ̲c̲ản̲h̲ ̲v̲ết̲ ̲b̲ầm̲ ̲đỏ ̲t̲r̲ên̲ ̲m̲ặt̲ ̲n̲g̲ười̲ ̲v̲ợ, ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ồn̲g̲ ̲b̲ức̲ ̲x̲úc̲ ̲n̲ói̲ ̲v̲ới̲ ̲m̲ột̲ ̲n̲a̲m̲ ̲b̲ác̲ ̲s̲ĩ ̲c̲ó ̲m̲ặt̲ ̲t̲ại̲ ̲p̲h̲òn̲g̲ ̲k̲h̲ám̲: ‘M̲ặt̲ ̲v̲ợ ̲t̲a̲o̲ ̲n̲ó ̲n̲h̲ư ̲t̲h̲ế ̲n̲ày̲ ̲đây̲, ̲v̲ì ̲c̲h̲ủ ̲n̲h̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲đán̲h̲ ̲v̲ợ ̲t̲a̲o̲. ̲M̲ày̲ ̲x̲ác̲ ̲n̲h̲ận̲ ̲c̲ó ̲đún̲g̲ ̲k̲h̲ôn̲g̲? ̲H̲ôm̲ ̲n̲a̲y̲ ̲b̲ọn̲ ̲m̲ày̲ ̲đụn̲g̲ ̲đến̲ ̲v̲ợ ̲t̲a̲o̲ ̲l̲à ̲b̲ọn̲ ̲m̲ày̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲r̲ồi̲. ̲L̲ý ̲d̲o̲ ̲v̲ì ̲s̲a̲o̲ ̲v̲ợ ̲t̲a̲o̲ ̲đến̲ ̲đi̲ều̲ ̲t̲r̲ị, ̲b̲ọn̲ ̲m̲ày̲ ̲l̲ại̲ ̲đán̲h̲ ̲v̲ợ ̲t̲a̲o̲. ̲B̲ọn̲ ̲m̲ày̲ ̲m̲u̲ốn̲ ̲đán̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đún̲g̲ ̲k̲h̲ôn̲g̲?’.

N̲g̲ười̲ ̲c̲h̲ồn̲g̲ ̲b̲ức̲ ̲x̲úc̲ ̲y̲êu̲ ̲c̲ầu̲ ̲n̲ữ ̲b̲ác̲ ̲s̲ĩ ̲g̲i̲ải̲ ̲t̲h̲íc̲h̲ ̲l̲ý ̲d̲o̲ ̲v̲i̲ệc̲ ̲đán̲h̲ ̲v̲ợ ̲m̲ìn̲h̲. ̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲c̲ũn̲g̲ ̲c̲ó ̲s̲ự ̲x̲u̲ất̲ ̲h̲i̲ện̲ ̲c̲ủa̲ ̲n̲g̲ười̲ ̲v̲ợ, ̲v̲ới̲ ̲k̲h̲u̲ôn̲ ̲m̲ặt̲ ̲s̲ưn̲g̲ ̲đỏ ̲v̲ì ̲b̲ị ̲đán̲h̲. ̲C̲ô ̲c̲h̲ỉ ̲i̲m̲ ̲l̲ặn̲g̲ ̲c̲h̲ứ ̲k̲h̲ôn̲g̲ ̲h̲ùn̲g̲ ̲h̲ổ ̲n̲h̲ư ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ồn̲g̲, ̲v̲ì ̲“q̲u̲á ̲t̲ức̲ ̲k̲h̲ôn̲g̲ ̲n̲ói̲ ̲được̲ ̲l̲ời̲ ̲n̲ào̲”. ̲L̲ời̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲i̲ến̲g̲ ̲l̲ại̲ ̲k̲h̲á ̲l̲âu̲, ̲l̲ực̲ ̲l̲ượn̲g̲ ̲c̲h̲ức̲ ̲n̲ăn̲g̲ ̲c̲ũn̲g̲ ̲c̲ó ̲m̲ặt̲ ̲để ̲x̲ử ̲l̲ý ̲v̲ụ ̲v̲i̲ệc̲. ̲H̲i̲ện̲ ̲n̲h̲i̲ều̲ n̲e̲t̲i̲z̲e̲n̲ đa̲n̲g̲ ̲k̲êu̲ ̲g̲ọi̲ ̲t̲ẩy̲ ̲c̲h̲a̲y̲ n̲h̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ n̲ày̲ ̲v̲à ̲“l̲ùn̲g̲ ̲s̲ục̲” ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲ủa̲ ̲b̲à ̲c̲h̲ủ. ̲

̲D̲ù ̲t̲h̲ế, ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ ̲c̲ủa̲ n̲h̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ n̲ày̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲ín̲h̲ ̲b̲à ̲c̲h̲ủ ̲q̲u̲ản̲ ̲l̲ý ̲đã ̲l̲ên̲ ̲t̲i̲ến̲g̲ ̲t̲h̲ác̲h̲ ̲t̲h̲ức̲ ̲c̲ộn̲g̲ ̲đồn̲g̲ ̲m̲ạn̲g̲, ̲k̲h̲i̲ ̲đo̲ạn̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲được̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ ̲r̲ộn̲g̲ ̲r̲ãi̲. ̲C̲ô ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằn̲g̲, ̲m̲ìn̲h̲ ̲l̲àm̲ ̲s̲a̲i̲ ̲t̲h̲ì ̲đã ̲c̲ó p̲h̲áp̲ ̲l̲u̲ật̲ x̲ử ̲l̲ý ̲c̲h̲ứ ̲k̲h̲ôn̲g̲ ̲đến̲ ̲l̲ượt̲ ̲c̲ác̲ ̲“g̲i̲a̲n̲g̲ ̲h̲ồ ̲m̲ạn̲g̲”. ̲

̲N̲g̲o̲ài̲ ̲r̲a̲, ̲n̲h̲i̲ều̲ ̲b̲ìn̲h̲ ̲l̲u̲ận̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ết̲, ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲ải̲ ̲q̲u̲y̲ết̲ ̲ở ̲c̲ôn̲g̲ ̲a̲n̲, x̲e̲ ô ̲t̲ô ̲c̲h̲ở ̲b̲à ̲c̲h̲ủ ̲đã ̲t̲ôn̲g̲ ̲v̲ô x̲e̲ n̲g̲ười̲ ̲c̲h̲ồn̲g̲, ̲k̲h̲ôn̲g̲ ̲r̲õ ̲v̲ô ̲t̲ìn̲h̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲ố ̲ý. ̲M̲a̲y̲ ̲c̲ó ̲l̲ực̲ ̲l̲ượn̲g̲ ̲ôn̲g̲ ̲a̲n̲ ̲r̲a̲ ̲c̲a̲n̲ ̲k̲ịp̲ ̲v̲à ̲n̲g̲ười̲ ̲d̲ân̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũn̲g̲ ̲b̲ức̲ ̲x̲úc̲ ̲đòi̲, ̲l̲ôi̲ ̲b̲à ̲c̲h̲ủ ̲k̲i̲a̲ ̲t̲ừ ̲t̲r̲ên̲ x̲e̲ x̲u̲ốn̲g̲ ̲“d̲ạy̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ài̲ ̲h̲ọc̲.”

Giang bị bác sĩ nha khoa K.N đánh sưng mặt.

Sáng 26/6, một tờ báo đã liên hệ với Đỗ Thị Giang (24 tuổi), cô gái cho biết mình là người bị đánh trong clip. ‘Tối qua vết thương vẫn còn đau nhức, không ngủ được nên mình thức tới sáng’ – Giang chia sẻ.

Nói về sự việc vừa xảy ra, Giang kể lại: ‘Trước đó mình hẹn nhiều lần nhưng phía phòng khám nói sẽ liên lạc lại sau. Một tuần trôi qua không thấy gọi, răng thì đau nên mình phải chủ động liên lạc lại, ngày hôm qua (25/6) mình có gọi điện cho chị K.N, chị ấy cho mình lịch hẹn vào khoảng hơn 10h.

Tuy nhiên khi đến nơi, chị K.N để mình ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Vì bức xúc, mình có to tiếng với nhân viên ở quầy. Lúc chị K.N từ trên lầu đi xuống, chị ấy không hề có ý định tiếp mình, thậm chí còn nhìn mình với ánh mắt khiêu khích. Sau đó, chị K.N ngồi nói chuyện với 2 vị khách khác bên ngân hàng.

Mình kiên nhẫn ngồi chờ đến khi chị ấy nói chuyện xong. Tuy nhiên, chị ấy vẫn không mảy may để ý đến mình mà đi thẳng đến chỗ nhân viên hỏi ai đang làm ồn dưới này? Mình bức xúc nói là ‘tôi đang nói bà đấy’, ngay lập tức chị ấy tiến đến. Hai bên nói được đôi ba câu thì chị ấy vung tay đánh mình, trên tay của chị K.N lúc đó còn cầm điện thoại nên cú đánh khiến mình choáng váng’.

Giang cho biết, bác sĩ K.N đe dọa sẽ cho giang hồ can thiệp.

Kể thêm về diễn biến lúc 2 bên đôi co, Giang cho biết đã lịch sự yêu cầu bác sĩ K.N giải thích lý do để khách chờ lâu. ‘Không những không giải thích, chị K.N còn chỉ tay vào mặt mình và quát lớn: ‘mày là ai mà đến nha khoa tao làm ồn, mày biết tao là ai không?’. Sau đó, chị K.N tiếp tục nói ‘tao làm gì phải báo cáo với mày?’, ‘công việc của mày là cái… gì, còn bao nhiêu thứ quan trọng đang chờ tao’.

Giang cho biết trước đó, cô đã thanh toán đầy đủ số tiền 12,8 triệu đồng tiền làm răng. Ngày hẹn bác sĩ K.N là ngày Giang đến tái khám và có nhắn tin đặt lịch trước. ‘Nếu phòng khám bận hay vì bất cứ lý do nào đó không làm được cho mình thì nên thông báo để mình không mất công chờ. Đằng này lại rất thái độ’ – Giang chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, chủ phòng khám K.K có thêm bất cứ liên lạc nào với Giang về sự việc này. Giang cho biết cô chấp nhận mất số tiền 12,8 triệu đồng và sẽ chọn phòng khám nha khoa khác để điều trị trong thời gian tới.

Liên quan đến sự việc này, sáng 25/6, chúng tôi đã gọi nhiều cuộc vào số máy của bác sĩ K.N, chuông đổ nhưng không ai nghe máy.

Giang tin tưởng vào cách hành xử của chồng mình.

Trong đoạn clip được chia sẻ, nhiều người chú ý đến nhân vật chính là người chồng đang ra sức bênh vực vợ mình.

Giang cho biết, người chồng tên làNguyễn Thành Linh (33 tuổi). ‘Hôm đó bị đánh đau, mình gọi điện thoại cho chồng và nói ‘anh đến nha khoa K.K, em bị người ta đánh’, nghe xong anh ấy cúp máy, gác lại hết công việc rồi lập tức chạy đến’ – Giang kể.

Nói về việc không can ngăn chồng mình lúc to tiếng với bác sĩ K.N, Giang chia sẻ: ‘Thực sự mình và chồng đều rất bức xúc với thái độ của chị K.N, tuy nhiên, chồng mình chỉ nói chứ không đánh hay làm gì chị ấy. Lúc xin ngưng để nói chuyện trái phải, anh ấy cũng ra hiệu không quay clip nữa’.

Giang cho biết, ngày thường chồng mình là hiểu chuyện, biết trước biết sau và không bao giờ gây sự với ai. Việc bị đánh ở phòng khám nha khoa là lần đầu tiên Giang bị người ngoài ức hiếp. ‘Anh ấy không hỏi lý do mà ngay lập tức chạy đến là vì tin vợ và thương vợ bị đánh. Khi đến nơi, thấy vết thương sưng tấy lên, anh ấy càng bức xúc’ – Giang kể lại.

Hiểu và tin tưởng vợ nên khi nghe tin vợ bị đánh, Linh đã ngay lập tức chạy đến bảo vệ.

Giang và chồng quen nhau từ năm 2017. Lúc này, Linh tìm mọi cách để tán tỉnh Giang dù ban đầu, cô nàng từ chối thẳng thừng.

Sự kiên trì của Linh đã khiến Giang rung động và chấp nhận hẹn hò. ‘Khi yêu nhau rồi mới thấy anh ấy dễ thương.

Nghe mình nói muốn ăn kem là chạy cả chục km đưa kem xuống nhà cho mình, trước đó anh ấy bảo có kem cá ngon lắm chạy xuống đưa cho mình thì kem tan hết rồi vì trời nắng quá.

Ngày Valentine, thấy mình share hình hộp quà khui đủ thứ, anh ấy cũng đi tìm khắp nơi kiếm cái hộp to rồi mua bỏ son, bánh kẹo,… bỏ vào tặng mình.

Thời gian yêu nhau, mỗi lần về nhà mình chơi, anh ấy luôn mặc áo khoác, dù trời nóng thế nào. Mình nói với anh là bố mẹ biết anh có hình xăm nhưng không ý kiến gì đâu, anh ấy trả lời anh tôn trọng bố mẹ nên mới làm thế, nóng cỡ nào anh cũng chịu được’ – Giang kể lại.

Vườn hoa hồng Linh trồng dành tặng vợ, để vợ ngắm mỗi ngày.

Y̲êu̲ n̲h̲a̲u̲ 2̲ n̲ăm̲, c̲ặp̲ đôi̲ t̲i̲ến̲ đến̲ h̲ôn̲ n̲h̲ân̲. D̲ù b̲ận̲ r̲ộn̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲ế n̲ào̲ t̲h̲ì k̲h̲i̲ v̲ề n̲h̲à, L̲i̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ đỡ đần̲ v̲ợ c̲ác̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ l̲ặt̲ v̲ặt̲. K̲h̲i̲ c̲ả 2̲ c̲h̲ào̲ đón̲ c̲ậu̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ đầu̲ l̲òn̲g̲, L̲i̲n̲h̲ d̲àn̲h̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ để ở c̲ạn̲h̲ v̲à c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ v̲ợ c̲o̲n̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ơn̲.

G̲i̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ r̲ất̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲ l̲ẫn̲ n̲h̲a̲u̲. ‘M̲ọi̲ v̲i̲ệc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à c̲h̲ồn̲g̲ m̲ìn̲h̲ g̲án̲h̲ v̲ác̲ h̲ết̲, m̲ìn̲h̲ c̲h̲ỉ l̲o̲ c̲h̲ăm̲ c̲o̲n̲ v̲à đi̲ h̲ọc̲ n̲g̲h̲ề t̲h̲ôi̲. M̲ìn̲h̲ r̲ất̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ v̲à c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ v̲ì l̲u̲ôn̲ được̲ c̲h̲ồn̲g̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲, t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲ v̲à b̲ảo̲ v̲ệ’– G̲i̲a̲n̲g̲ n̲ói̲ t̲h̲êm̲.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *